Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji.

Do szczegółowych zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego należy:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

  3. Wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.

  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek udziela kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole.

Ponadto udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form wielospecjalistycznej pomocy.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

Wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,

Miejsce zamieszkania dziecka: powiat ostrowski,

Posiadanie co najmniej jednego z poniższych:

  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • skierowania od lekarza stwierdzającego występowanie schorzenia według
  • Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności .

Zapraszamy na konsultacje ze specjalistami

Rodzicu, jeżeli widzisz u swojego dziecka niepokojące symptomy w zachowaniu, samoobsłudze, kontaktach społecznych lub słabym komunikowaniu werbalnym, potrzebujesz wsparcia i rozmowy, zapraszamy do skorzystania z konsultacji.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 602 267 504

Logo Za życiem