Rekrutacja

Dokumentem wymaganym do zapisu dziecka jest orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z Dyrektorem Zespołu.

WYMAGANE DOKUMENTY

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny, wydane
  przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
 • w przypadku przyjmowania ucznia do klasy I – zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły
  lub na końcu tej zakładki).

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły
  lub na końcu tej zakładki).

NAUCZANIE INDYWIDUALNE LUB W ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego / zespołowego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły lub ostatniej klasy ( w przypadku nauczania indywidualnego)
 • podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły
  lub poniżej).