Struktura Szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.” Materiał jest indywidualizowany do potrzeb ucznia, a trudności stopniowane.
Edukacja w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia. Szkoła wprowadza ucznia w świat wiedzy, dbając przy tym o jego wszechstronny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Szkoły specjalne mają takie same etapy edukacyjne jak szkoły ogólnodostępne. Podobnie jak w szkole podstawowej ogólnodostępnej, nauka w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy edukacyjne:
 • I etap edukacyjny, obejmujący klasy od I do III (edukacja wczesnoszkolna)
 • II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VIII.
Dalsze kształcenie realizowane jest w szkole ponadpodstawowej.
Edukacja wczesnoszkolna stopniowo i łagodnie przeprowadza dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego na drugim etapie edukacyjnym. Jest to proces rozłożony na trzy lata nauki szkolnej. Dziecko jest wspomagane w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Dziecko jest wychowywane tak, aby w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie
z samym sobą, ludźmi i przyrodą, odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się
do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
W klasach I-III realizuje się następujące przedmioty:
 • edukacja polonistyczna
 • edukacja matematyczna
 • edukacja muzyczna
 • edukacja plastyczna
 • edukacja społeczna
 • edukacja przyrodnicza
 • język angielski
 • edukacja informatyczna
 • edukacja techniczna
 • wychowanie fizyczne
 • religia
 • rewalidacja/terapia.
Celem kształcenia na drugim etapie edukacyjnym jest: przyswojenie przez ucznia podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących zjawisk
i tematów bliskich uczniowi, zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości
do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie postaw potrzebnych
do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
W klasach IV-VIII realizowane są następujące przedmioty:
 • język polski
 • język angielski
 • muzyka
 • plastyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • przyroda
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • religia
 • rewalidacja/terapia.
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
Uczniowie z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych”.
W Szkole Podstawowej wyodrębnia się:
 1. Zajęcia edukacyjne:
a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,
c) zajęcia rozwijające kreatywność,
d) wychowanie fizyczne,
e) religia
 1. Zajęcia rewalidacyjne / terapie
Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć.
Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w całym procesie edukacji. Nauczanie to opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych (IPT) opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem.
Czas zajęć i przerw jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne,
w mniejszym stopniu wiek i lata nauki. Nawet najmniejsze postępy ucznia są pozytywnie wzmacniane, natomiast ich brak nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie
go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, aby mógł porozumiewać się z otoczeniem (werbalnie lub niewerbalnenter code hereie), zdobył maksymalną samodzielność, był zaradny w życiu codziennym, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego znajomość i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia.
Osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych
są planowane indywidualnie. Dokonywana przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.

Nauczanie indywidualne
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
(w różnym stopniu).

W naszej placówce oprócz zajęć na różnych etapach edukacyjnych odbywających się na terenie szkoły,
prowadzimy także zajęcia indywadualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu) odbywające się w domu ucznia.
Podstawą objęcia dzieci i młodzieży nauczaniem indywidualnym jest orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
w tym poradnię specjalistyczną.

Trzyletnia Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczniowie szkoły przysposabiającej realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych Przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.
Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.
Formy zajęć
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:
1. Zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • wychowanie fizyczne
 • przysposobienie do pracy
 • religia
 • zajęcia rozwijające komunikowani się
 • zajęcia rozwijające  kreatywność.

2. Zajęcia rewalidacyjne:
Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dorosłych uczniów.
Cele, formy i metody pracy należy dostosować do specyfiki indywidualnych potrzeb według zasad opisanych przez współczesne teorie nauczania oraz w oparciu o doświadczenia nauczycieli praktyków i dobre praktyki na rynku pracy.
Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zadaniowym, zintegrowanym, opartym na praktycznym poznawaniu zmieniającej się rzeczywistości, przygotowującym do niezależnego życia.
Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej.
Przy ustalaniu kierunków pracy należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe doświadczenia życiowe, mocne i słabe strony ucznia oraz wzmacniać jego aktywność i uczestniczenie przez tworzenie środowiska nauczania i wychowania ułatwiającego funkcjonowanie ucznia oraz pozbawionego barier ograniczających to funkcjonowanie.
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno- -zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno- -terapeutycznych.
Kształcenie obejmuje:

 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy polegające na: kształtowaniu właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawaniu typowych sytuacji związanych z pracą, uczeniu wykonywania różnych prac, w tym porządkowych
  i pomocniczych.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy zgodnie z jego predyspozycjami
i zainteresowaniami, zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.
Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje uczniów do podejmowania pracy
w następujących dziedzinach:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (z drewna, gliny, drutu, sznurka),
 • gospodarstwo domowe,
 • prace ogrodnicze,
 • elementy bukieciarstwa,
 • elementy tkactwa, szycia ręcznego,
 • sporządzanie i wydawanie posiłków,
 • prace stolarskie,
 • pakowanie różnych przedmiotów.

Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Uczniowie przedmiotowego Oddziału realizują zajęcia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Podstawowym wymogiem zakwalifikowania dziecka na tego typu zajęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie zespołowych zajęć wydanego przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Zajęcia prowadzone są we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest przede wszystkim:

 • nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk;
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

W codziennej pracy wykorzystujemy:

 • Program Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Zabawy paluszkowe i baraszkowanie
 • Metodę integracji sensorycznej
 • Stymulację polisensoryczną według pór roku: Poranny Krąg
 • Elementy Arteterapii
 • Muzykoterapia
 • Elementy metody z zakresu logopedii.

Ponadto uczestnicy biorą udział w możliwie wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych (wycieczki szkolne, ogniska itp.)